г). Страхування

А). Колективні підприємства

б).Орендні підприємства

в). Державні підприємства

г). Індивідуальні підприємства

7. Товариства, які мають статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій – це:

а). Приватні підприємства

б). Акціонерні підприємства

в). Командитні товариства

г). Товариства з обмеженою відповідальністю

8. Цілеспрямований вплив на трудову поведінку робітника – це:

а). Догана

б). Стимулювання праці

в). Преміювання

г). Додаткова заробітна плата

9. Вид майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти діяльності, врезультаті якої створюється прибуток – це:

А). Державна субсидія

Б). Поточний рахунок

В). Інвестиція

Г). Дохід

10. Економічні відносини по захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб принастанні певних подій – це:

А). Поглинання

Б). Банкрутство

В). Ризик

г). Страхування

Тести з дисципліни «Комерційне товарознавство»

1. Визначте, що являється предметом товарознавства:

а) особливості і класифікація товарів

б) якість і технологія виробництва товарів

в) споживна цінність товарів

г) вартість товару

2. Виділіть носії торгового маркування:

а) етикетка, штамп;

б) товарний чек, цінник;

в) вкладиш, контрольна стрічка;

г) усі відповіді правильні

3. Протягом якого терміну виробник несе відповідальність за шкоду, завдану життю таздоров’ю споживача внаслідок дефекту товару?

а) протягом гарантійного терміну;

б) протягом терміну придатності товару;

в) шість місяців, якщо гарантійний термін не встановлені;

г) рік

д) 14 днів.

4. Повнота асортименту — це:

а) кількість видів, різновидів і найменувань товарів у групі однорідної продукції;

б) кількість видів, різновидів і найменувань товарів однорідних і різнорідних груп;

в) здатність задовольняти потреби, що змінилися, за рахунок нових товарів

г) усі відповіді правильні.

5. Назвіть особливості ієрархічного методу класифікації:

а) послідовне розмежування заданої кількості об’єктів на підпорядковані множини;

б) паралельний розподіл великої кількості об’єктів за однією ознакою на окремі незалежні один від одного групи;

в) розподіл множини об’єктів на підмножини за схожістю чи відмінністю відповідно до прийнятих методів;

г). можливість визначення спільності та схожості ознак на одній і більше ступенях, висока інформаційна насиченість

д) немає правильної відповіді.

6. Штрих-код визначають на продукцію міжнародні і національні організації. Назвітьорганізацію, яка визначає код країни - вітчизняного виробника:а) ЄАН – Україна.

б) Асоціація Європейської Товарної Нумерації – ЕАN International.

в) СКАНА – Україна.

г) Держстандарт України.

д) усі відповіді правильні.

7. ТОВ «Український трикотаж» виготовляє п’ять асортиментних груп товарів (дитяча,жіноча і чоловіча білизна та верхній трикотаж для дітей і дорослих). Що характеризує числоасортиментних груп:

а) широту асортименту.

б) глибину асортименту.

в) насиченість асортименту.

г) гармонійність асортименту.

8. На які групи поділяють мінеральні елементи, що містяться в харчових продуктах:

а) макроелементи, мікроелементи, ультрамікроелементи

б) прості і складні

в) розчинні й нерозчинні

г) макроелементи і мікроелементи.

9. Основні відомості про товар, що мають вирішальне значення для його ідентифікації – це

а) споживча інформація

б) технічна інформація

в) комерційна інформація

г) основоположна інформація

10. Який із перелічених показників якості товару визначається сенсорним методом?

А) вологість

Б) густина

В) прозорість

Г) міцність

11. Рівень шкідливої дії виробів на оточуюче середовище під час їхньої експлуатації абоутилізації характеризує

А) функціональні властивості

Б) екологічні властивості

В) експлуатаційні властивості

Г) естетичні властивості

12. Наявність вітамінів у продуктах харчування зумовлює їхню

А) високу засвоюваність

Б) біологічну цінність

В) харчову цінність

Г) енергетичну цінність

13. Основними завданнями товарознавства є:
а) визначення основоположних характеристик; класифікація та кодування; вивчення асортименту, якості та видів втрат товарів;
б) визначення основоположних характеристик; класифікація та кодування, вивчення асортименту, якості та естетичних властивостей товарів;
в)визначення основоположних характеристик, класифікація та кодування; вивчення асортименту, видів втрат і конкурентоспроможності товарів;
г)визначення основоположних характеристик, класифікація та кодування; вивчення якості, видів втрат і функціональних властивостей товарів.14. Класифікація - це:
а)елемент класифікаційного безлічі;
б) поділ множини об'єктів на підмножини за подібністю чи розбіжності у відповідності з прийнятими методами;
в) сукупність правил і результат поділу заданої множини на підмножини;
г) властивість або характеристика об'єкта, за яким здійснюється класифікація.

15. Метою класифікації є систематизація. Систематизація досягається шляхом:
а) встановлення послідовності і взаємозв'язків певних класифікаційних угруповань;
б) паралельного поділу множини об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання;
в) послідовного поділу множини об'єктів на підлеглі класифікаційні угруповання;
г) освіта і присвоювання коду класифікаційної угруповання.

16. В основу фасетного методу класифікації покладено:
а) паралельне поділ безлічі на незалежні класифікаційні угруповання;
б) послідовне поділ безлічі об'єктів на підлеглі класифікаційні угруповання;
в) паралельне і послідовне поділ безлічі об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання;
г) паралельне поділ безлічі на різні класифікаційні угруповання.

17. Кодування - це:
а) систематизація об'єктів шляхом їх класифікації, ідентифікації, ранжирування і присвоєння умовного позначення (коди);
б) позначення і присвоєння коду класифікаційної угруповання або об'єкта класифікації;
в) умовне позначення складу послідовності розташування знаків у коді;
г) знак або сукупність знаків, застосовуваних для позначення класифікаційної угруповання.

18. Якість - це:
а) об'єктивна особливість продукції, що виявляється при її створенні, оцінці, зберіганні та споживанні;
б) ступінь відповідності властивих характеристик вимогам;
в) потреба або очікування, яке встановлено і є обов'язковим;
г) комплекс особливостей, що виявляються в сукупності.

19 Показник якості - це:
а) об'єктивна особливість товару, що виявляється при її створенні, оцінці, зберіганні та споживанні;
б) здатність товару задовольняти фізіологічні та соціальні потреби;
в) сукупність властивостей, що задовольняють потреби індивідуальних споживачів;
г) кількісне і якісне вираження властивостей товару.

20. За місцем знаходження товарів розрізняють асортимент:
а) промисловий, раціональний;
б) промисловий, торговельний;
в) торговий, змішаний;
г) торговий, складний.

Тести з дисципліни «Основи бухгалтерського обліку»

1. Бухгалтерський облік – це:

а) планомірне збирання й вивчення масових кількісних та якісних явищ і закономірностей загального розвитку за конкретних умов місця і часу;

б) процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

в) облік, що здійснюється безпосередньо на місці й забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених виробничих і комерційних операцій та інших факторів господарської діяльності підприємства;

г) спосіб економічного групування і узагальнення, відображення стану господарських засобів за складом, розміщенням, джерелами утворення, цільовим призначенням виражений у грошовому вимірнику.

2. Які види вимірників використовують у бухгалтерському обліку:

а) прості, складні;

б) сумові, кількісні;

в) натуральні, трудові, грошові;

г) якісні, відносні.

3. Які документи потрібні для відкриття поточного рахунку в установі банку:

а) картка з відбитком печатки та зразками підписів, Статут підприємства;

б) заява про відкриття рахунку, копія свідоцтва про державну реєстрацію, установчій договір, Статут, картка з відбитком печатки та зразками підписів;

в) заява про відкриття рахунку, копія свідоцтва про державну реєстрацію, картка з відбитком печатки та зразками підписів;

г) заява про відкриття рахунку, копія свідоцтва про державну реєстрацію, установчій договір.

4. Протягом якого терміну працівник, який повернувся з відрядження, зобов’язаний податиавансовий звіт до бухгалтерії:

а) наступного дня після приїзду з відрядження;

б) протягом 3 робочих днів після повернення з відрядження;

в) протягом 5 робочих днів після повернення з відрядження;

г) протягом 5 календарних днів після повернення з відрядження.

5. Кредиторська заборгованість підприємства – це:

а) заборгованість нашого підприємства іншим підприємствам;

б) заборгованість інших підприємств нашому підприємству;

в) заборгованість держави перед підприємством;

г) заборгованість комунальних підприємств нашому підприємству.

6. Господарська операція – це:

а) будь-яка операція, яку здійснює підприємство;

б) операція з технологічної обробки запасів в процесі виробництва готової продукції;

в) дія або подія, яка пов’язана з виконанням службових обов’язків працівником підприємства;

г) дія або подія, яка викликає в структурі активів та зобов’язань, власному капіталі.

7. Прийняття готівки в касу підприємства проводиться за:

а) касовою книгою;

б) прибутковим ордером;

в) видатковим ордером;

г) випискою банку.

8. Бухгалтерський баланс – це:

а) сукупність способів, що забезпечують отримання, обробку та видачу облікової інформації з метою використання її в процесі управління;

б) спосіб групування та відображення в грошовому вимірнику стану господарських засобів, джерел їх утворення на певну дату;

в) спосіб грошовому виміру господарських засобів;

г) спосіб групування та відображення економічно однорідних об’єктів обліку.

9. Видача готівки з каси підприємства проводиться за:

а) видатковим ордером;

б) випискою банку.

в) касовою книгою;

г) прибутковим ордером.

10. Дебіторська заборгованість – це:

а) заборгованість держави перед підприємством;

б) заборгованість комунальних підприємств нашому підприємству;

в) заборгованість нашого підприємства іншим підприємствам;

г) заборгованість інших підприємств нашому підприємству.

11. Яке завдання бухгалтерського обліку є головним…

а) повне і своєчасне відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

б) повне і своєчасне подання до податкових органів звітних документів;

в) забезпечення достовірною і своєчасною інформацією для прийняття рішень управлінськими структурами підприємства та зовнішніми користувачами;

г) складання звітності підприємства.

12. В чому полягає сутність подвійного запису?

а) одна і та ж операція відображається за дебетом і кредитом рахунка;

б) одна операція відображається за дебетом одного і кредитом іншого рахунку;

в) одна операція відображається в подвійній сумі;

г) одна операція відображається лише за дебетом одного рахунку.

13. Що включається до пасиву балансу?

а) короткострокові кредити;

б) дебіторська заборгованість;

в) основні засоби;

г) запаси.

14. Що включається до активу балансу?

а) кредиторська заборгованість;

б) дебіторська заборгованість;

в) статутний капітал;

г) прибуток.

15. Як визначається кінцеве сальдо по активному рахунку?

а) дебетове сальдо на початок періоду плюс обороти за кредитом мінус обороти за дебетом рахунку;

б) початкове сальдо за дебетом плюс обороти за дебетом мінус обороти за кредитом рахунку;

в) обороти за дебетом плюс початкове сальдо за дебетом мінус обороти за кредитом рахунку;

г) початкове сальдо за кредитом плюс обороти за дебетом мінус обороти за кредитом рахунку.

16. Для чого призначені пасивні рахунки?

а) для обліку господарських засобів і коштів;

б) для обліку розрахунків;

в) для обліку витрат на виробництво;

г) для обліку джерел господарських засобів.

17. На підставі яких документів заповнюється касова книга?

а) прибуткові та видаткові ордера;

б) грошовий чек;

в) розрахунково-платіжна відомість;

г) векселі.

18. Діючий План рахунків для підприємств містить:

а) 8 класів балансових рахунків та 1 клас забалансових рахунків;

б) 9 класів балансових рахунків та 1 клас забалансових рахунків;

в) 9 класів балансових рахунків;

г) 10 класів балансових рахунків.

19. Готівка видана підзвіт на господарські потреби, але не витрачена, має бути повернена докаси не пізніше:

а) трьох робочих днів з дня видачі її підзвіт;

б) п’яти робочих днів з дня видачі її підзвіт;

в) наступного робочого дня з дня видачі її підзвіт;

г) семи робочих днів з дня видачі її підзвіт.

20. Яким документом здійснюють оплату за товар між суб’єктами господарювання прибезготівковій формі розрахунків?

а) виписка банку;

б) платіжне доручення;

в) інкасове доручення;

г) грошовий чек.

Тести з дисципліни «Технологія торгівлі»

1. На які види ділиться тара по кратності використання?
а) багатооборотна, поворотна і разового використання;
б) транспортна (зовнішня);
в) цехова;
г) споживча (внутрішня);

2. Яка тара призначена для багаторазового її використання при поставках продукції?
а) поворотна;
б) споживча;
в) універсальна;
г) транспортна.

3. Яка тара надходить до споживача з продукцією і не є самостійною транспортноюодиницією?
а) поворотна;
б) споживча;
в) універсальна;
г) розбірно-складна;

4. Назвіть елемент упаковки, що представляє собою виріб для розміщення продукції.
а) ємність;
б) тара;
в) стелаж;
г) балон;

5. Хто здійснює приймання товарів і розміщення їх на зберігання, догляд за ними в процесі зберігання?
а) комірники;
б) товарознавці;
в) пакувальники;
г) сортувальники.

6. Що використовується для оперативного обліку та контролю за станом товарних запасів наоптовій базі?
а) картки кількісно-сумового обліку, статистичні звіти про товарообігу і товарних запасах;
б) інвентаризація;
в) маркетинг;
г) логістика.

7. Назвіть процес приведення всього різноманіття видів, форм і розмірів тари до обмеженогочисла типорозмірів і закріплення їх за певними товарними групами.
а) сертифікація тари;
б) стандартизація тари;
в) оптимізація тари;
г) уніфікація тари;

8. Назвіть розміри міжнародного плоского піддона, прийнятого для уніфікації транспортноїтари.
а) 400х800 мм;
б) 500х900 мм;
в) 600х1000 мм;
г) 800х1200 мм.

9. Назвіть пристрій, призначений для транспортування, тимчасового зберігання, міркування йпродажу товарів.
а) тара-обладнання;
б) транспортна (зовнішня) тара;
в) споживча (внутрішня) тара;
г) розбірно-складна тара;

10. Назвіть засіб чи комплекс засобів, що забезпечують захист продукції від пошкоджень івтрат, навколишнього середовища, від забруднень, а також процес обігу продукції.
а) тара;
б) балон;
в) упаковка;
г) стелаж;

11. Хто здійснює отборку товарів, їх первинну упаковку у внутрішню тару та передачу впакувальну?
а) сортувальники;
б) комірники;
в) товарознавці;
г) відбірники.

12. Хто здійснює управління асортиментом товарів на оптових підприємствах?
а) завідувач;
б) комірники;
в) комерційна служба;
г) товарознавці.

13. Назвіть процес, який передбачає встановлення найбільш раціональних типів тари з поглядуматеріалів виготовлення, конструктивних особливостей, розмірів, форми і ваги.
а) уніфікація;
б) сертифікація;
в) стандартизація;
г) оптимізація;

14. Скільки груп стандартів мається на тару?
а) одна;
б) дві;
в) три;
г) чотири;

15. На які види ділиться тара за призначенням?
а) поворотну і споживчу;
б) транспортну та цехову;
в) зовнішню і внутрішню;
г) універсальну і спеціалізовану;

16. Яким вимогам має відповідати тара, використовувана для упаковки товарів?
а) технічним, економічним, естетичним, санітарно-гігієнічнім;
б) естетичним, технологічним;
в) медичним, соціальним;
г) естетичним, санітарно-гігієнічнім.

17. Хто укладає товари в тару, потім маркує вантажі й пломбує тарні місця?
а) відбірники;
б) пакувальники;
в) сортувальники;
г) комірники;

18. На який період рекомендується розробляти асортиментні переліки?
а) на місяць;
б) на два місяці;
в) на рік;
г) на півріччя.

19. До якого виду тари відноситься інвентарна тара, що виготовляється за спеціальнимзамовленням для централізованої доставки товарів на роздрібні торгові підприємства?
а) спеціальна тара;
б) загального користування;
в) многооборотная;
г) поворотна;

20. Назвіть групи стандартів на тару.
а) нормативні і предметні;
б) міжнародні та вітчизняні;
в) галузеві та регіональні;
г) технічні та спеціальні;

Тести з дисципліни «Охорона праці»

1. Хто здійснює вищий нагляд за дотриманням законодавства про охорону праці:

а). Генеральний прокурор України.

б). органи державного нагляду.

в). служба охорони праці підприємства.

г). Державний комітет України за охороною праці.

2. На скільки класів поділяються умови праці?

а) 3 класи.

б) 4 класи.

в) 2 класи.

г) 5 класів.

3. Термін зберігання матеріалів розслідування нещасного випадку (Акт по формі Н-!)зберігаються на підприємстві:

а) 5 років.

б) 10 років.

в) 25 років.

г) 45 років.

4. Дисциплінарна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці:

а) догана, звільнення. Кримінальна відповідальність;

б) догана , звільнення.

в) догана, звільнення, штраф.

г) зауваження, догана.

5. Хто розслідує нещасні випадки на виробництві:

а) Відділ охорони праці.

б) Комісія, яка призначена керівником підприємства.

в) Інспектором державного комітету по нагляду за охороною праці.

6. До якого виду відповідальності притягається робітник, якщо йому винесли догану:

а) Адміністративна.

б) Дисциплінарна.

в) Матеріальна.

г) Кримінальна.

7. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих : противогази, респіратори, навушники, спец.одяг відносяться:

а) до індивідуальних засобів захисту.

б) До колективних засобів захисту.

в) до основних засобів захисту.

8. Акт розслідування нещасного випадку оформляється:

а) в одному примірнику.

б) в 3 примірниках.

в) в 6 примірниках.

г) в 5 примірниках.

9.Коли проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці:

а) при переводі робітника з одного цеху в другий.

б) при виконанні разових робіт, не пов’язаних з безпосередніми обов’язками.

в) при зміні технологічного процесу або після нещасного випадку.

10.Про що робітник обов’язаний негайно сповістити свого керівника:

а) про кожну ситуацію, яка погрожує життю і здоров'ю робітників.

б) про кожний нещасний випадок, який був на підприємстві.

в) про погіршення стану свого здоров'я.

г) про все перелічене.


Тести з дисципліни «Інформаційні системи і технології»

1. Мінімальною одиницею виміру інформації є:

а) біт

б) байт

в) файл

г) папка

2. Один байт складається з … біт

а) 2

б) 8

в) 16

г) 256

3. Комплекс системних та службових програм, які керують обчисленнями та координуютьроботу апаратного забезпечення називають:

а) набором утиліт;

б) комплексом драйверів;

в) операційною системою;

г) інтерфейсом користувача.

4. На робочому столі операційної системи Windows одночасно можна виділити таку кількістьоб’єктів:

а) один

б) не більше двох

в) не більше десяти

г) всі існуючі елементи

5. Вкажіть комбінацію клавіш, яка використовується в операційній системі Windows длякопіювання об’єкту в буфер обміну

а) Ctrl+Z

б) Ctrl+X

в) Ctrl+C

г) Ctrl+V

6. Універсальний послідовний порт позначається:

а) URL

б) USB

в) LPT

г) COM

7. Який пристрій ПК відноситься до зовнішніх:

а) арифметико-логічний пристрій

б) центральний процесор

в) принтер

г) оперативна пам’ять

8. Комп’ютерний вірус це:

а) будь-яка програма, написана на мові програмування низького рівня;

б) спеціально написана невелика програма, яка може виконувати деструктивні дії на комп’ютері;

в) будь-яка програма, скопійована зі змінного носія інформації або мережі без санкціонованого дозволу;

г) будь-яка програма, написана на мові програмування високого рівня.

9. Який тип вірусів прийнято називати поліморфними?

а) віруси, які схожі один на одного;

б) віруси, які можуть змінювати своє тіло під час виконання;

в) віруси, які самознищуються після виконання;

г) віруси, які можуть активуватись тільки через деякий час.

10. Тип вірусів, які постійно знаходяться в системній пам’яті називаються:

а) інкубаційними;

б) резидентними;

в) поліморфними;

г) троянськими.

11. Який тип вірусів поширюється в основному через документи пакету Microsoft Office?

а) макровіруси;

б) завантажувальні;

в) файлові;

г) мережеві.

12. Програма-архіватор це:

а) програма для обмеження несанкціонованого доступу до даних;

б) програма створення резервних копій;

в) програма для стиску інформаційного об’єму файлів;

г) програма для збереження важливих даних.

13. Архівний файл це:

а) файл, який має атрибут «архівувати»;

б) файл, стиснутий спеціальними програмними засобами;

в) файл, який довго не використовувався;

г) файл запуску на виконання програми-архіватора.

14. SFX-архів – це:

а) оновлений архів;

б) розподілений архів;

в) архів, що самостійно розпаковується;

г) монолітний архів.

15. Архівні файли не можуть мати розширення:

а) com;

б) exe;

в) zip;

г) rar.

16. Робочий файл текстового процесора Microsoft Word називають:

а) презентацією;

б) документом;

в) текстом;

г) Web-сторінкою.

17. Що таке форматування текстової інформації в текстовому процесорі Microsoft Word?

а) виправлення орфографічних та граматичних помилок в тексті;

б) зміна зовнішнього вигляду (оформлення) текстової інформації;

в) процес введення текстової інформації безпосередньо з клавіатури;

г) здійснення операцій копіювання, переміщення та видалення текстової інформації.

18. Які лінійні розміри має аркуш паперу формату А4?

а) 297*420 мм;

б) 210*297 мм;

в) 148*210 мм;

г) 105*148 мм.

19. Робочий документ Microsoft Excel називається:

а) робочий аркуш;

б) робоча книга;

в) робочий запис;

г) робоче поле.

20. Робочий файл програми демонстраційної графіки Microsoft PowerPoint має назву

а) слайд

б) презентація

в) документ

г) фільм


5658602486608064.html
5658685047320809.html
    PR.RU™